Regulamin obowiązuje od 1 września 2023 r. do odwołania.


Wjeżdżając na teren parkingu, użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin jest dostępny w biurze obsługi klienta oraz w miejscu widocznym przy wjeździe na parking. Firma Airport Parking 500 Sp. z o.o. (właściciel Airport Parking 500, Dawidy, ul. Warszawska 14, dalej jako „Właściciel”) zawiera umowy najmu miejsca parkingowego z klientami (dalej jako „Użytkownicy”) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy, jeżeli pojazd zawiera przedmioty nienależące do standardowego wyposażenia. Umowa najmu miejsca parkingowego jest zawierana w momencie zakupu miejsca na parkingu, co potwierdza bilet parkingowy.

Parking jest dostępny 24/7 przez cały rok. Właściciel może wprowadzić zmiany w dostępności parkingu bez podawania przyczyny. Opłaty za parking są pobierane z góry, na podstawie cennika dostępnego na stronie chopin-parking.pl. Opłata za każdą rozpoczętą dobę pobytu jest naliczana od momentu wjazdu. Koszt przedłużonego postoju wynosi 20 PLN za dobę.

Po opłaceniu, użytkownik otrzymuje bilet parkingowy z informacjami takimi jak data i godziny wjazdu/wyjazdu oraz kontakt do biura parkingu. Wjazd na parking jest możliwy tylko po zapłacie. Pojazd można odebrać tylko po przedstawieniu oryginalnego biletu parkingowego. W przypadku jego utraty, obowiązuje dodatkowa opłata 50 PLN.

Kierowcy są zobowiązani czekać na wskazanie miejsca parkingowego przez pracownika obsługi. Należy przestrzegać znaków drogowych i poleceń personelu. Nieostrożność podczas parkowania skutkuje pełną odpowiedzialnością za ewentualne szkody.

Właściciel nie odpowiada za szkody wynikające z siły wyższej, działania gryzoni czy ptaków, ani za szkody powstałe na skutek kradzieży. W przypadku niewłaściwego zaparkowania, użytkownik zgadza się na przeniesienie pojazdu na swój koszt (300 PLN).

Dane do faktury należy podać przy rezerwacji online. Wszelkie roszczenia są rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Darmowy transfer jest opcjonalny, a jego skorzystanie wymaga przybycia na parking 30 minut przed odprawą. W przypadku odwołania podróży niezależnie od Właściciela, pobierana jest opłata 50 PLN za koszty transferu powrotnego. Spóźnienie się na parking nie skutkuje odpowiedzialnością Właściciela za ewentualne opóźnienie lotu.